Các Môn Học


 1. Toàn Cầu Hóa

2. Quản Trị và Lãnh Đạo Thay Đổi Chiến Lược

3. Chiến Lược Kinh Doanh Quốc Tế

4. Thế Giới Thực của Quản Trị

5. Thấu Hiểu về Tổ Chức

6. Marketing Quốc Tế

7. Quản Trị Điều Hành và Hệ Thống

>